Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:terms:commitments [2020/07/14 02:52]
benoit
vi:terms:commitments [2020/07/27 01:49] (hiện tại)
benoit Approved
Dòng 1: Dòng 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{odt>​template:​9dragons_template.odt}} {{odt>​template:​9dragons_template.odt}}
 {{page>:​admin:​odt_link}} {{page>:​admin:​odt_link}}