Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:start [2020/07/27 02:19]
benoit Approved
vi:start [2020/07/27 08:27] (hiện tại)
benoit Approved
Dòng 21: Dòng 21:
  
 Với TransMékong chúng tôi, [[:​vi:​terms:​commitments#​communication|thông tin chân thật]]: dịch vụ rõ ràng và đáng tin cậy, để Quý khách khám phá thế giới đường sông ĐBSCL. ​ Với TransMékong chúng tôi, [[:​vi:​terms:​commitments#​communication|thông tin chân thật]]: dịch vụ rõ ràng và đáng tin cậy, để Quý khách khám phá thế giới đường sông ĐBSCL. ​
 +
 +[[https://​mekong-delta.com/​_media/​en/​bassac_11m.mp4|{{:​en:​bassac_11m.png?​200}}]]
 +
  
 [FOLDABLE start=, title=Du thuyền Bassac qua đêm ] [FOLDABLE start=, title=Du thuyền Bassac qua đêm ]