Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:3_excursions:0_excursions [2020/07/24 07:21]
benoit
vi:3_excursions:0_excursions [2020/07/27 08:31] (hiện tại)
benoit Approved
Dòng 12: Dòng 12:
  
 {{indexmenu>​.#​|context}} {{indexmenu>​.#​|context}}
 +
 +[[https://​mekong-delta.com/​_media/​en/​nem.mp4|{{:​en:​nem.png?​200}}]] [[https://​mekong-delta.com/​_media/​en/​rice_specialties.mp4|{{:​en:​rice_specialties.png?​200}}]]
  
 {{page>:​partners:​discovery:​start}} {{page>:​partners:​discovery:​start}}