Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:2_mystic:0_mystic [2020/07/27 01:39]
benoit [Time table]
vi:2_mystic:0_mystic [2020/07/27 08:26] (hiện tại)
benoit
Dòng 18: Dòng 18:
 Our services range from breakfast to the floating market to a discovery of a Khmer sanctuary with lunch on board, to sunset cruises, grand days out to the green area, or even dinner on board. Our services range from breakfast to the floating market to a discovery of a Khmer sanctuary with lunch on board, to sunset cruises, grand days out to the green area, or even dinner on board.
  
-{{https://youtu.be/aZmvcZ7BHNc|A short film about our sampan cruises}}+[[https://mekong-delta.com/_media/​en/​mystic.mp4|{{:​en:​mystic.png?​200}}]]
  
 <​html><​div style="​clear:​ left;"></​div></​html>​ <​html><​div style="​clear:​ left;"></​div></​html>​