Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:0_bassac:4.0_bassac [2020/07/22 08:31]
benoit Approved
vi:0_bassac:4.0_bassac [2020/07/27 01:39] (hiện tại)
benoit [Các chiếc tàu]
Dòng 3: Dòng 3:
  
 {{  :​en:​0_bassac:​400_cabin.jpg|Phòng cabin trên tàu}} {{  :​en:​0_bassac:​400_cabin.jpg|Phòng cabin trên tàu}}
-{{:​en:​0_bassac:​bassac_logo.png?​180|logo Bassac ​ }}+[[.:​0_bassac|{{:​en:​0_bassac:​bassac_logo.png?​180|Logo Bassac }}]]
  
 Các **chiếc tàu Bassac** nằm trong số ít tàu du hành hoàn toàn bằng gỗ còn lại trên lãnh thổ Việt Nam: ba chiếc ​ có duyên cổ điển có chung một tiêu chuẩn, và khác nhau chủ yếu về kích thước. Các **chiếc tàu Bassac** nằm trong số ít tàu du hành hoàn toàn bằng gỗ còn lại trên lãnh thổ Việt Nam: ba chiếc ​ có duyên cổ điển có chung một tiêu chuẩn, và khác nhau chủ yếu về kích thước.