Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

vi:0_bassac:0_bassac [2020/07/27 01:35]
benoit Approved
vi:0_bassac:0_bassac [2020/07/27 08:28] (hiện tại)
benoit Approved
Dòng 41: Dòng 41:
  
 ---- ----
 +[[https://​mekong-delta.com/​_media/​en/​bassac_11m.mp4|{{:​en:​bassac_11m.png?​200}}]]
 +
 {{indexmenu>​.#​|context}} {{indexmenu>​.#​|context}}