Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

admin:rates_current:ext:3_excursions:5_barque [2020/01/29 16:07]
hoai
admin:rates_current:ext:3_excursions:5_barque [2020/08/26 03:48] (current)
hoai
Line 80: Line 80:
  
 [FOLDABLE stop =] [FOLDABLE stop =]
 +
 +===== VI public =====
 +
 +[FOLDABLE start =, title = Tour mở rộng: Tham quan 2 chợ nổi]
 +
 +<​markdown>​
 +
 +Khởi hành lúc 06h00 sáng tại [Chợ cổ Cần Thơ](https://​mekong-delta.com/​vi/​places/​cantho_market_hall) - Thời gian chương trình tầm 6 tiếng - Dành cho  đoàn từ 2 khách
 +
 +Khởi hành vào sáng sớm, chương trình tham quan bao gồm: chợ nổi Phong Điền, chợ nổi Cái Răng, lò hủ tiếu và các đoạn rạch nhỏ.
 +
 +</​markdown>​
 +
 +^ Tour mở rộng riêng: 2 chợ nổi       ​| ​      | +200 000 đ| khách |
 +
 +  * chỉ có sẵn như một phần mở rộng cho dịch vụ này.
 +
 +[FOLDABLE stop = ]